Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod
Sociálna práca Čo poskytujeme Pracovný tím Boli u nás Útulok Domov na polceste Podmienky  Postup prijímania Cenník Sociálna služba
Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Sociálna práca / Útulok

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vymedzuje Útulok podľa § 26 takto:


V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

Poskytuje:

• ubytovanie na určitý čas,

• sociálne poradenstvo,

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

• nevyhnutné ošatenie a obuv


Zabezpečuje:

• rozvoj pracovných zručností,


Utvárajú podmienky na:

• prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

• vykonávanie základnej osobnej hygieny,

• upratovanie,

• pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

záujmovú činnosť.