Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod
Sociálna práca Čo poskytujeme Pracovný tím Boli u nás Útulok Domov na polceste Podmienky  Postup prijímania Cenník Sociálna služba
Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Sociálna práca / Podmienky

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v SED Veľký Slavkov


podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby (domov na polceste alebo útulok) – formulár žiadosti,

nepriaznivá sociálna situácia,

nemožnosť zabezpečiť si ubytovanie u plnoletej osoby (muža) po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy (domov na polceste),

nemožnosť zabezpečiť si ubytovanie u plnoletej osoby (muža) alebo ak nemôže doterajšie bývanie užívať (útulok),

posúdenie aktuálnej sociálnej situácie záujemcu riaditeľom a sociálnym pracovníkom zariadenia SED vo Veľkom Slavkove, napr. aj na základe osobnej konzultácie, či pohovoru s pracovníkom iného zariadenia, kde bola potenciálnemu prijímateľovi poskytovaná sociálna služba, príp. kde bol umiestnený ako maloletý,

doručenie kompletnej osobnej dokumentácie o sociálnej situácii,

záujem pracovať na svojom osamostatnení, pracovať na tvorbe individuálneho plánu v spolupráci so sociálnym pracovníkom, záujem zapájať sa do pracovnej terapie a aktívna snaha s pomocou sociálneho pracovníka riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu s cieľom postupného osamostatnenia sa (domov na polceste),

záujem pracovať na svojom individuálnom rozvoji a zúčastňovať sa rozvoja pracovných zručností, v prípade, ak neštuduje na dennom štúdiu (útulok),

stabilizovaný psychický stav,

pravidelný mesačný príjem umožňujúci platiť za poskytované sociálne služby,

prijímateľ umožní poskytovateľovi kontaktovať svojho lekára (obvodného, psychiatra, psychológa),

ak to kapacita zariadenia dovoľuje,

písomne vyjadrený súhlas s oboznámením sa prevádzkového a domového poriadku a s jeho rešpektovaním,

rešpektovanie prevádzkového a domového poriadku,

uzavretie písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách,

osobné prevzatie od zodpovedného pracovníka týchto vecí: vankúš, paplón, deka, plachta, obliečka na vankúš a paplón, zároveň podpisuje doklad o prevzatí zverených vecí, ktoré sú majetkom zariadenia a preberá ich do svojej hmotnej zodpovednosti.