Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty
Dom na polceste História Ciele Smerovanie Spolupráca Na stiahnutie 2% z dane Projekty Verejné obstarávanie Média GDPR

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

VÍZIA ZARIADENIA

Plnoletí občania Slovenska sú schopní plnohodnotného a samostatného života bez prítomnosti sociálnych problémov a sociálno - patologických javov.


POSLANIE ZARIADENIA

Hlavným cieľom

Domov na polceste: je osamostatnenie sa všetkých prijímateľov, teda byť schopný samostatného života v spoločnosti a vedieť sa uplatniť na otvorenom trhu práce.

Útulok: nadobudnutie čo možno najvyššej samostatnosti a osobnostného rozvoja u všetkých prijímateľov.


CIEĽOVÁ SKUPINA

Domov na polceste: mladí dospelí muži vo veku do 35 rokov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti (napr. detské domovy, pestúnska starostlivosť) alebo ochrannej výchovy.

Útulok: dospelí muži nachádzajúci sa v nepriaznivej sociálnej situácii, teda ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať, alebo sú ohrození stratou bývania.


HODNOTY SMEROVANIA ZARIADENIA

Starostlivosť - o prijímateľov, zamestnancov i dobrovoľníkov.

Individuálny prístup - k prijímateľom.

Partnerský vzťah - k prijímateľom, zamestnancom i dobrovoľníkom.

Relevantnosť - reagovať na aktuálne potreby v spoločnosti napr. pri výbere vhodných prijímateľov.

Inklúzia - možnosť prijímateľov, ich rodinných príslušníkov či iných podávať návrhy či vyjadrovať sa k strategickej vízii, cieľom zariadenia, postupom práce.

Úcta a akceptácia človeka

Stabilné a kvalifikované ľudské zdroje - takmer žiadna fluktuácia pracovníkov, využívanie partnerských organizácií.

Tímová práca

Viera v Trojjediného BohaDom na polceste / Smerovanie