Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod
Sociálna práca Čo poskytujeme Pracovný tím Boli u nás Útulok Domov na polceste Podmienky  Postup prijímania Cenník Sociálna služba
Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Sociálna práca / Cenník

Cenník sociálnej služby – útulok, domov na polceste

 

Stredisko Evanjelickej Diakonie "útulok Dom na polceste" so sídlom vo Veľkom Slavkove. ako poskytovateľ sociálnej služby určuje cenník svojich služieb v závislosti od hospodárskych výsledkov predchádzajúceho roka v súlade s § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za:

• Odborné činnosti - 0 €/mes.

• Obslužné činnosti - ubytovanie na určitý čas - 35 €/mes.

• Ďalšie činnosti - za utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, upratovanie, úschova cenných vecí, vzdelávanie, záujmovú činnosť, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva - 5 €/mes.

                                                                               

Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu je možné zmeniť s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu na základe vzájomnej dohody poskytovateľa s prijímateľom vo forme dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

V prípade poskytovania sociálnej služby za obdobie kratšie ako jeden mesiac, bude výška úhrady prepočítaná alikvotne na počet dní poskytovania sociálnej služby, pričom suma úhrady na jeden deň je stanovená na 1,30 €.

 

Za sociálnu službu sa uhrádza v hotovosti vždy do 10. dňa v mesiaci za aktuálny mesiac.