Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod
Sociálna práca Čo poskytujeme Pracovný tím Boli u nás Útulok Domov na polceste Podmienky  Postup prijímania Cenník Sociálna služba
Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Sociálna práca / Domov na polceste

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vymedzuje Domov na polceste podľa § 27 takto:


V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.


Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať tieto služby:

a) odborné činnosti:

a/ sociálne poradenstvo,

b/ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) obslužné činnosti:

a/ ubytovanie na určitý čas.


Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení zabezpečovať tieto služby:

a) odborné činnosti:

a/ rozvoj pracovných zručností,

b/ pomoc pri pracovnom uplatnení.


Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení  utvárať podmienky na tieto služby:

a) ďalšie činnosti:

           a/ prípravu stravy,

           b/ vykonávanie základnej osobnej hygieny,

           c/ upratovanie,

           d/ pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

           e/ úschova cenných vecí,

           f/ vzdelávanie,

           g/ záujmovú činnosť.