Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod
Sociálna práca Čo poskytujeme Pracovný tím Boli u nás Útulok Domov na polceste Podmienky  Postup prijímania Cenník Sociálna služba
Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Sociálna práca / Postup prijímania

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb pre domov na polceste i útulok je nasledovný:


Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, aj s uvedením druhu a miesta sociálnej služby: žiadosť útulok, žiadosť domov na polceste tu treba pripojiť žiadosti

Odpoveď vedúceho (kompetentného) pracovníka SED „útulok Dom na polceste“ na doručenú žiadosť.

Zaradenie do databázy žiadateľov o sociálnu službu.

Pozvanie na osobný pohovor.

V prípade rozhodnutia kompetentného pracovníka o prijatí potenciálneho prijímateľa sociálnej služby uzatvorenie písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách:

Zmluva sa vyhotovuje písomne dva krát, jeden originál pre prijímateľa sociálnej služby a jeden pre poskytovateľa, podpisuje sa obidvoma stranami.

Pred podpisom zmluvy si môže záujemca prečítať náležitosti zmluvy a podmienky poskytovania sociálnej služby, môže sa pýtať, ak niečomu nerozumie. Podpisom berie na vedomie všetko, čo je v zmluve uvedené.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, zvyčajne na dobu jedného roka. K uzatvoreniu zmluvy je potrebný doklad totožnosti. V odôvodnených prípadoch je možné uzavrieť zmluvu aj na základe dostupných údajov z inej strany.

V zmluve je uvedený druh sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná – buď domov na polceste alebo útulok, forma sociálnej služby, a to pobytová forma poskytovaná, miesto -  v dome na ulici Tatranskej 71 vo Veľkom Slavkove pre plnoletých mužov, rozsah poskytovania sociálnej služby a čas, do kedy sa zmluva uzatvára.