Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod
Sociálna práca Čo poskytujeme Pracovný tím Boli u nás Útulok Domov na polceste Podmienky  Postup prijímania Cenník Sociálna služba
Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Sociálna práca / Plán poskytovania sociálnej služby

Plán poskytovania sociálnej služby sa v našich podmienkach delí na celkový a individuálny.


1. Celkový plán je zhodný u každého prijímateľa (samozrejme sa môžu vyskytnúť prípady, kedy nie je možné ho použiť, napr. v prípade úmrtia či predčasného ukončenia poskytovania sociálnej služby, a to či už z podnetu prijímateľa alebo z podnetu poskytovateľa).

Celkový plán poskytovania sociálnej služby začína po prijatí do zariadenia (po uzavretí zmluvy o poskytovaní sociálnej služby) a trvá počas adaptačnej fázy, cca 2 mesiace.

Obsahuje:

• Prevzatie vecí do osobného užívania, ktoré sú majetkom zariadenia.

• Oboznámenie sa s Prevádzkovým a domovým poriadkom 2018.

• Predstavenie prostredia (zariadenia, ostatných prijímateľov, kľúčových zamestnancov).

• Uloženie osobných dokumentov či cenných vecí do kancelárie (len v prípade záujmu prijímateľa).

• Vybavenie základných úradných záležitostí, lekárov a pod.

• Vstupná psychologická diagnostika.

• Vytvorenie individuálneho plánu - IP (jeho súčasťou je aj finančný plán a konkrétne čiastkové úlohy).

• Dohoda o osobných financiách - vytvorenie finančného plánu.


2. Individuálny plán sa vypracováva u každého prijímateľa do dvoch mesiacov od príchodu do zariadenia. Má svoje náležitosti (viď nižšie) a vypracováva ho zodpovedný pracovník v spolupráci s prijímateľom. Súčasťou IP je aj celková anamnéza a čiastkové úlohy. Aspoň raz pol ročne je pracovníkom a prijímateľom prehodnocovaný a stanovené sú nové čiastkové ciele a úlohy.


Tvorbou a spracovaním Individuálneho plánu je zároveň zabezpečený partnerský a individuálny prístup k prijímateľom.