Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod
Sociálna práca Čo poskytujeme Pracovný tím Boli u nás Útulok Domov na polceste Podmienky  Postup prijímania Cenník Sociálna služba
Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Sociálna práca / Čo poskytujeme

I. Poskytujeme:


Ubytovanie mladým dospelým mužom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na určitý čas, obvykle po dobu jedného roka s možnosťou predĺženia, ktoré sa individuálne prehodnocuje;

• Pomoc pri chode domácnosti, varenie, žehlenie, pomoc pri hospodárení s financiami;

Dohľad;

Kontakt so spoločenským životom;

Základné sociálne poradenstvo - je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci;

• Spoluprácu pri vytváraní a prehodnocovaní individuálneho plánu s cieľom osobnostného rozvoja;

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - je to odborná činnosť zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby;

Sprevádzanie, usmerňovanie;

Vedenie k samostatnosti a zodpovednosti.


II. Zabezpečujeme:


Rozvoj pracovných zručností pod odborným vedením s cieľom získavania, osvojovania a rozvíjania pracovných návykov a zručností, ako napr. pracovnej disciplíny, sebadisciplíny, komunikácie na pracovisku, pracovného režimu, zodpovednosti, spoľahlivosti s cieľom začlenenia do spoločnosti. V týchto našich podmienkach to znamená, že chlapci môžu pracovať v troch oblastiach -  v stavebnej činnosti, poľnohospodárskych prácach a na sýpke, ktorá má rôznorodé možnosti.


III. Utvárame podmienky na:


prípravu stravy v kuchyni, kde si prijímatelia môžu uskladniť potraviny, po dohode s konkrétnym prijímateľom sa pripravuje strava pre ostatných prijímateľov, na výdaj pripravenej stravy a konzumáciu jedla je k dispozícii jedáleň;

vykonávanie základnej osobnej hygieny - k dispozícii je spoločná kúpeľňa pre útulok a v domove na polceste sú kúpeľne súčasťou bytových jednotiek. Každá má svoju;

upratovanie - poskytujeme čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie, po dohode s prijímateľmi sa pravidelne vytvára zoznam služieb upratovania;

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva;

úschova cenných vecí;

vzdelávanie;

záujmovú činnosť.


Sociálna služba v Domove na polceste je úzko prepojená so sociálnou službou útulku, ktorý prevádzkujeme od r. 2005, a to najmä v rôznych oblastiach rozvoja pracovných zručností     (v oblasti stavebníctva, lesnej práce, chovateľských a pestovateľských prác a na sýpke so svojimi rôznorodými možnosťami) a vo voľno - časových aktivitách.  

Aké by mali byť výsledky našej práce?:

• uspokojené základné potreby prijímateľov,

• osvojené samoobslužné činnosti,

• schopnosť viesť samostatný život a starať sa o svoju domácnosť (domov na polceste),

• schopnosť hospodáriť s peniazmi,

• osvojené a upevnené pracovné návyky a zručnosti,

• osvojené zručnosti v konkrétnej pracovnej oblasti,

• schopnosť uplatniť sa na otvorenom trhu práce (domov na polceste),

• rozvinuté ďalšie schopnosti a zručnosti, a to najmä komunikačné,

• zodpovedné konanie a správanie,

• schopnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas.


Vaše pripomienky, otázky a návrhy nám môžete poskytnúť prostredníctvom telefónneho čísla +421 911 630 953 – Mgr. Eva Gurková – sociálny pracovník, alebo poslať aj prostredníctvom  tohto formulára: